IN.DRUK COMM.V
Salvialaan 57, 2980 Zoersel, België
BE 070.983.697
info@in-druk.be | +32 (0) 479 92 27 35

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen tussen IN.DRUK en zijn opdrachtgever. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn enkel bindend als die tussen de betrokken partijen schriftelijk overeengekomen zijn.

Mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en daarmee samenhangende prijsopgaven van IN.DRUK zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. 

Alvorens aan de opdracht te beginnen, dient deze schriftelijk door de opdrachtgever aan IN.DRUK te worden bevestigd d.m.v. een ondertekende offerte. Indien er zonder een bevestiging wordt gewerkt, gelden de offertevoorwaarden vanaf het ogenblik dat het eerste ontwerp aan de opdrachtgever wordt bezorgd en IN.DRUK geen schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever ontvangt binnen de hierop volgende 8 dagen.

2. Andere ontwerpers/ontwerpbureaus

Als de opdrachtgever dezelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of -bureaus wil geven of reeds gegeven heeft, moet hij alle betrokken partijen hiervan op de hoogte stellen. Op vraag van IN.DRUK dient de opdrachtgever ook de naam van betreffende ontwerper(s) bekend te maken.

3. Bezorgen van de nodige gegevens

Om de opdracht correct en tijdig uit te voeren en aan te leveren, dient de opdrachtgever volledige, degelijke en duidelijke informatie en/of materialen aan IN.DRUK te bezorgen. Indien dit werd nagelaten door de opdrachtgever kan IN.DRUK een toeslag aanrekenen om de informatie toch correct in de opdracht te verwerken.

4. Uitvoering en goedkeuring

De opdracht aan bedrijven met bedoeling tot het verveelvoudigen of publiceren van het ontwerp wordt steeds gegeven namens, in opdracht van en voor risico van de opdrachtgever van IN.DRUK. Indien gewenst door de opdrachtgever, kan IN.DRUK, waar nodig, wel beschikbaar zijn voor mondelinge begeleiding van de opdracht. 

Vooraleer het ontwerp wordt verveeldvoudigd of gepubliceerd dient de opdrachtgever de proef van het ontwerp te controleren en goed voor druk te geven. Het geven van een “goed voor druk” door de klant, hetzij op proef of op het ontwerp, dekt de verantwoordelijkheid van IN.DRUK in geval van vergissingen of nalatigheden die na het drukken of realiseren van het ontwerp worden vastgesteld. Dat betekent dat IN.DRUK na het ontvangen van een goed voor druk geen verantwoordelijkheid meer heeft inzake type-, layout- en andere fouten.

De proef geeft geen garantie voor het drukwerk. Indien voor het drukwerk een papieren proef gewenst is, kan dit, na overleg met IN.DRUK, op kosten van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen in kleurweergave, voortkomend uit de gebruikte productieprocédés zijn door de klant te aanvaarden. Kleurvastheid, weerstand aan het licht en weersomstandigheden zijn nooit gewaarborgd, tenzij dit schriftelijk werd bevestigd.

De door IN.DRUK vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft de opdrachtgever in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

Zodra het ontwerp is gepubliceerd of verveelvoudigd, zal de opdrachtgever IN.DRUK kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het ontwerp bezorgen. Indien het om waardevolle stukken gaat of een zeer beperkte oplage geldt een in de bevestiging gespecifieerd aantal.

5. Auteursrecht

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model met betrekking tot voorontwerpen en definitieve ontwerpen, in welke zin dan ook, ontwikkeld door IN.DRUK, komen uitsluitend toe aan IN.DRUK. Zonder schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en IN.DRUK met betrekking tot overdracht van deze rechten, blijven deze rechten bij

IN.DRUK. IN.DRUK garandeert dat de door IN.DRUK gemaakte ontwerpen origineel zijn en dat IN.DRUK geldt als maker en in de zin van Auteurswet als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Het behoort niet tot de opdracht van IN.DRUK om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooi-rechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Dit geldt eveneens voor onderzoek naar dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6. Eigendom van IN.DRUK

IN.DRUK heeft steeds het recht de gemaakte ontwerpen te signeren en/of een naamsvermelding te eisen in het colofon. De opdrachtgever mag nooit het werk zonder vermelding van IN.DRUK openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. 

Voorontwerpen en alle materialen die IN.DRUK vervaardigde met betrekking tot de opdracht, blijven eigendom van IN.DRUK, tenzij hierover schriftelijke afspraken werden gemaakt tussen beide partijen.

IN.DRUK mag ten alle tijden het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit, tenzij hieromtrent andere en schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

7. Gebruik

Als de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig nagekomen heeft inzake de overeenkomst met IN.DRUK, heeft hij het uitsluitende recht op het gebruik van het ontwerp wat betreft het publiceren en verveelvoudigen zoals overeengekomen bij de opdracht. Indien hierover niets vastligt dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. Indien de opdrachtgever het door IN.DRUK vervaardigde ontwerp voor andere zaken dan initieel overeengekomen wenst te gebruiken, dient hierover tussen de betrokken partijen een nieuwe overeenkomst te worden gemaakt.

8. Wijzigingen

De opdrachtgever heeft geen toestemming om veranderingen in voorlopige of definitieve ontwerpen van IN.DRUK aan te brengen, tenzij als dit schriftelijk werd overeengekomen. Indien er wijzigingen gewenst worden dient IN.DRUK als eerste de gelegenheid te krijgen om deze uit te voeren. Dit tegen een vergoeding gebaseerd op de honorariumtarieven van IN.DRUK.

9. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, moet de opdrachtgever IN.DRUK eveneens de kosten betalen die verbonden zijn aan het uitvoeren van de opdracht en die niet vallen onder de normale overheadkosten. Als IN.DRUK verplicht is om meer of andere werkzaamheden te verrichten omdat de opdrachtgever het nodige, volledige, degelijke materiaal niet tijdig of niet aanleverde of omdat de opdrachtgever de opdracht en/of de briefing wijzigde, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd. Tijdens een opdracht, kan IN.DRUK de tot op dat moment verrichtte werkzaamheden naar redelijkheid factureren aan de opdrachtgever.

10. Betaling

Bij het plaatsen van een opdracht wordt 30% voorschot gerekend. Dit voorschot dient betaald te zijn vooraleer een opdracht wordt opgestart. Opdrachten kunnen in delen gefactureerd worden, telkens als een deel van de opdracht afgewerkt werd. Het volledige bedrag van de factuur dient voor de oplevering voldaan te zijn. Ook portkosten dienen op voorhand te worden be­taald. Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur of voor leveringsdatum indien die vroeger valt dan de vervaldatum op de factuur.

Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur of voor leveringsdatum indien die vroeger valt dan de vervaldatum op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een kost op van minimaal 50 euro + 10% van het facturatiebedrag, excl. BTW. Indien de opdrachtgever niet conform de verkoopsvoorwaarden van IN.DRUK betaald, worden alle door IN.DRUK binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment dat er betaald wordt.

De opdrachtgever dient het aan hem gerichte factuur binnen de 8 kalenderdagen aangetekend te protesteren. Zo niet verklaart hij zich akkoord met de inhoud ervan.

De opdrachtgever mag zolang de betalingsplicht niet werd nageleefd in geen enkel geval en op geen enkele wijze de hem ter beschikking gestelde ontwerpen gebruiken.

Als de opdrachtgever een eerder verstrekte opdracht intrekt, dient deze het volledige honorarium dat IN.DRUK zou toekomen bij voltooiing van de opdracht, samen met de bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te betalen.

11. Duur overeenkomsten

Als IN.DRUK bij herhaling als opdracht heeft werkzaamheden te verrichten voor een regelmatig verschijnende uitgave dan gelden deze voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze overeenkomst kent slechts een einde door schriftelijke opzegging met minimum drie maanden opzegtermijn.

12. Beëindigen opdracht

Indien IN.DRUK de opdracht niet kan vervullen omwille van omstandigheden die niet van zijn wil afhankelijk zijn, kan IN.DRUK deze opdracht neerleggen zonder tot verplicht te kunnen worden tot het uitkeren van schadevergoeding of garantie. IN.DRUK heeft in dit geval wel recht op het honorarium voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten. De tot dan toe verrichtte werkzaamheden dienen ter beschikking gesteld te worden van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever er de oorzaak van is dat redelijkerwijs niet kan verlangd worden dat IN.DRUK de opdracht verder vervult, heeft IN.DRUK het recht de opdracht neer te leggen en het recht op het volledige honororium.

13. Aansprakelijkheid

IN.DRUK kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in tekst of ontwerp, indien de opdrachtgever overeenkomstig artikel 4, zijn goedkeuring heeft gegeven. IN.DRUK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

De aansprakelijkheid van IN.DRUK voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het IN.DRUK toekomende honorarium.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het correct zijn van de inhoud alsook voor het respecteren van de wetgeving in de communicatiedragers die IN.DRUK voor de opdrachtgever ontwerpt. Het controleren of aan het naleven van de juridische verplichtingen voldaan werd in de communicatie die IN.DRUK ontwerpt, behoort niet tot de verantwoordelijkheid van IN.DRUK.

14. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart IN.DRUK voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

15. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden IN.DRUK niet tenzij IN.DRUK hun toepasselijkheid schriftelijk heeft aanvaard.

16. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van IN.DRUK is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van IN.DRUK zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.